Zgłoszenie uczestnictwa:

 • Organizatorem szkoleń jest firma Power Skills z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1 lok. 320; NIP: 542-281-76-60 REGON: 200284882.
 • Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e-mailem.
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Power Skills, a podmiotem delegującym na szkolenie, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 • Przesłanie formularza zgłoszenia traktowane jest jako wstępna rezerwacja miejsca. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za szkolenie w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego.
 • Otrzymanie wpłaty na rachunek bankowy Power Skills powoduje umieszczenie na liście uczestników szkolenia.

Wpłata za szkolenie:

 • Płatność za szkolenie otwarte następuje w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Dopiero otrzymanie wpłaty na rachunek bankowy naszej firmy powoduje umieszczenie na liście uczestników szkolenia. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po odbyciu się szkolenia – faktury wystawiamy po zrealizowaniu usługi.
 • Szkolenia podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) – szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona nie później niż 7 dni przed jego terminem nie powoduje konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie Power Skills nabywa prawa do obciążenia płatnika 100% kosztów szkolenia.

Odwołanie szkolenia:

 • Power Skills zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem.
 • Informacje o zmianach przesłana będzie najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 • Power Skills zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia w każdej chwili w przypadku działania siły wyższej. Zgłaszającemu w takiej sytuacji zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 7 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona na wskazane konto bankowe.

Zgoda na wykorzystanie logo i nazwy klienta:

 • Firmy uczestniczące w szkoleniu wyrażają zgodę na zamieszczenie nazwy i/lub logo firmy na liście kontrahentów zamieszczanej na stronach i portalach www, w materiałach promocyjnych i ofertach handlowych.