Cele szkolenia:

 • Uzyskanie możliwości prowadzenia auditów wewnętrznych.
 • Zapoznanie się z aktami prawnymi obecnie obowiązującymi w UE i RP określającymi wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami normy auditowej PN-EN ISO 19011:2011
 • Przypomnienie istoty i zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.
 • Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania do procesu audity wewnętrznego i opracowania dokumentacji na potrzeby auditu.
 • Uzyskanie Certyfikatu odbycia szkolenia na Auditora wewnętrznego.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Omówienie wymagań prawnych oraz systemu HACCP z punktu widzenia auditora i procesu przygotowania merytorycznego do auditu wewnętrznego
 2. Pojęcie – procesu auditu:
  1. Co to jest audit?
  2. Niektóre podstawowe terminy i definicje
 3. Norma PN-EN ISO 19011:2011 – omówienie 4 zasadniczych części ujętych w poszczególnych punktach:
  1. Zasady auditowania
  2. Zarządzanie programem auditów
  3. Działania auditowe
  4. Kompetencje i ocena auditorów
 4. Auditowanie wymagań systemu HACCP (na podstawie normy PN-EN ISO 19011:2011)
 5. Rodzaje auditów oraz wymagania i obowiązki auditora
 6. Zasady prowadzenia auditu
 7. Inicjowanie auditu
 8. Planowanie i przygotowanie auditu (praca na arkuszach)
  1. Zadania kierownika obszaru audytowanego
  2. Zlecenie auditu
  3. Powołanie auditora wiodącego i audytorów
  4. Ustalenie celu, zakresu i podstawy auditu
  5. Określenie auditowanego obszaru
 9. Etapy badania dokumentacji
  1. Przegląd dokumentacji
  2. Przygotowanie list kontrolnych (praca na arkuszach)
  3. Listy pytań auditowych (tworzenie listy pytań auditowych do wybranych punktów normy)
 10. Przydzielenie zadań auditorom
 11. Przygotowanie programu auditu i powiadomienie o audicie (praca na arkuszach)
 12. Prowadzenie i dokumentowanie auditu
  1. Spotkanie otwierające
  2. Metody auditowania
  3. Sposoby przezwyciężania strachu u auditowanego
  4. Jak prowadzić proces wywiadu
   1. SPM – czyli skuteczna komunikacja w pracy auditora
   2. Relacje tranzakcyjne w komunikacji auditora
   3. Jak formułować pytania dodatkowe
   4. Pytania pogłębiające. Metoda lejka
   5. Skuteczna obserwacja na miejscu
  5. Opis i klasyfikacja niezgodności i spostrzeżeń
  6. Spotkanie zamykające
 13. Przygotowanie Raportu z auditu
 14. Ustalenie działań korygujących
 15. Zakończenie auditu
 16. Ćwiczenia oparte na scenkach symulujących możliwość wystąpienia niezgodności

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Wojciech Czerwiński

Trener i doradca biznesu, audytor systemów jakości. Przez 11 lat jako audytor systemów jakości branży spożywczej przeprowadził ponad 400 dni szkoleniowych z zakresu GMP, GHP, systemu HACCP oraz przepisów prawa w/w branży. Wdrożył ponad 60 wewnętrznych systemów HACCP w branży spożywczej.

Wdrożenia systemu opiera na praktycznym, dostosowanym do potrzeb klienta podejściu systemowym, opartym na przepisach prawa i wieloletnich konsultacjach z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Czytaj więcej

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Cena szkolenia: 1 000 zł.

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT – art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.