Celem szkolenia jest:

 • nabycie umiejętności przydatnych w procesie tworzenia biznesplanów,
 • zdobycie umiejętności budowy modelu finansowego projektu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • przedstawienie w przystępny sposób, zilustrowany licznymi przykładami i zadaniami, zagadnień z zakresu konstruowania elementów biznes planu i analizy sprawozdań finansowych,
 • praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia biznes planów.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich

 • zasady podziału środków finansowych w Polsce w latach 2014-2020
 • ścieżka aplikowania o wsparcie
 • wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej
 • źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach
 • ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
 • kwalifikowalność wydatków w projekcie
 • wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach
 • analiza planowanych źródeł finansowania
 • opracowanie budżetu projektu

II. Biznes plan w projektach unijnych

 • czym jest biznesplan w projektach unijnych i czemu ma służyć
 • cele przygotowania biznesplanu
 • struktura biznes planu:
  • streszczenie przedsięwzięcia
  • dane właściciela i osób zarządzających firmą
  • ogólna charakterystyka przedsiębiorca
  • opis produkcji lub świadczonych usług
  • charakterystyka konkurencji, klientów i kontrahentów
  • plan marketingowy
  • analiza SWOT
  • harmonogram realizacji inwestycji
  • kosztorys inwestycji
  • założenia finansowe
  • plany kosztów i plany przychodów
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływu środków pieniężnych
 • praca warsztatowa nad opracowaniem wybranych aspektów opisowych biznes planu

III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – warsztaty

 • podstawowe pojęcia z zakresu finansów
 • podstawowe zasady rachunkowości finansowej czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych
 • bilans jako podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa
 • wzajemne powiązania pomiędzy sprawozdaniami finansowymi

IV. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

 • kapitalizacja odsetek a dyskontowanie
 • wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych
 • proste metody oceny opłacalności inwestycji
 • dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
 • okres zwrotu inwestycji
 • wartość bieżąca netto (NPV)
 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

V. Podsumowanie szkolenia

 • omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • wnioski uczestników szkolenia
 • wręczenie certyfikatów

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów m.in. przy użyciu arkusza Excel. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Aby uczestniczyć w zajęciach prosimy o zabranie na szkolenie laptopów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office (lub zbliżonym).

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 2500 osób w trakcie ponad 5 000 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami  oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Termin realizacji szkolenia: sprawdź w Kalendarzu szkoleń.

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.

Cena szkolenia: 900 zł netto (+VAT 23%) = 1 107,00zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach