910

 PROGRAM SZKOLENIA:

I. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I BUDŻET PROJEKTU W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO PROJEKTEM

 • Zasady uznawania wydatków za kwalifikowane
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie
 • Przykłady kwalifikowalności wydatków
 • Weryfikacja wydatków kwalifikowanych z budżetem
 • Zagadnienia kwalifikowalności wydatków
 • Zarządzanie finansowe projektem
 • Podatkowe aspekty rozliczania projektu
 • Zwolnienia z podatku dochodowego
 • Kwalifikowalność VAT

II. ZASADY WERYFIKACJI BUDŻETU PROJEKTU

 • Zgodność budżetu z zakresem merytorycznym
 • Budżet a harmonogram projektu
 • Zgodność budżetu z planowanymi zasobami ludzkimi
 • Procedury wewnętrzne w projekcie wpływające na proces zarządzania projektem
 • Ryzyko finansowe w projekcie
 • Przykładowe struktury budżetu projektu oraz harmonogramu

III. ROZLICZENIE PROJEKTU

 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu

IV. KONTROLA PROJEKTU

 • Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów
 • Przygotowanie dokumentów do kontroli
 • Zasady przebiegu kontroli
 • Protokół pokontrolny
 • Przechowywanie dokumentów

V. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I BUDŻET PROJEKTU W TRAKCIE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO PROJEKTEM

 • Ocena kwalifikowalności wydatków w trakcie realizacji projektu
 • Kategorie kwalifikowalności wydatków i budżetu
 • Główne aspekty poprawnego zarządzania finansowego projektem
 • Modyfikacje w budżecie projektu – jak je wprowadzać?

VI. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność:
  1. Dane beneficjenta i informacje o projekcie
  2. Informacja finansowa dot. projektu
  3. Dochód w okresie sprawozdawczym
  4. Postęp rzeczowo-finansowy projektu
  5. Wskaźniki realizacji projektu
  6. Informacja na temat trudności i problemów
 • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały
 • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi
 • Informacja na temat promocji projektu
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku
 • Załączniki do wniosku o płatność:
 • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych
 • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru
 • Wyciągi bankowe
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność

VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, WNIOSKI

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

 TRENER:

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzająca firm z sektora MSP.

Czytaj więcej

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Cena szkolenia: 1200 zł netto (+VAT 23%) = 1 476,00 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.