21

 PROGRAM SZKOLENIA:

I. SYSTEM KONTROLI PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 • Rodzaj kontroli
 • Uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego
 • Instytucje uprawnione do kontroli

II. ZASADY PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTÓW A KONTROLA

 • Zasady sprawozdawczości i finansowania
 • Wytyczne kwalifikowalności wydatków
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
 • Jak przygotować się do kontroli

III. ZAKRES KONTROLI

 • Zgodność projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • Zgodność realizowanego projektu z pozostałą dokumentacją (wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie itp.)
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej
 • Zgodność stanu faktycznego z wnioskiem o płatność
 • Zgodność projektu z polityką równych szans
 • Poprawność procedur udzielania zamówień publicznych (zgodność z PZP, zgodność z zasadą konkurencyjności)
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Prawidłowość i zgodność dokumentacji finansowej
 • Ochrona danych osobowych

IV. WYKRYTE NIEPRAWIDLOWOŚCI

 • Rodzaje nieprawidłowości
 • Tryb informowania o nieprawidłowościach
 • Audyt wewnętrzny
 • Audyt zewnętrzny
 • Podsumowanie szkolenia

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

 TRENER:

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzająca firm z sektora MSP.

Czytaj więcej

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Cena szkolenia: 1000 zł netto (+VAT 23%) = 1 230,00 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.