Celem szkolenia:

 • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 • Wspólna wymiana doświadczeń, dyskusja, możliwość zadawania pytań, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Omówienie procesu modernizacji pomocy publicznej
 2. Pojęcie i ogólne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej:
 • definicja pomocy publicznej (przesłanki, beneficjent), aspekty praktyczne (działalność gospodarcza)
 • wsparcie ze środków publicznych niestanowiące pomocy publicznej (instrumenty powszechnej polityki podatkowej, rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (usług publicznych) spełniająca kryteria z orzeczenia Altmark, finansowanie zadań związanych z wykonywaniem działalności wchodzącej w zakres zadań władzy publicznej (public remit)
 • formy pomocy publicznej
 • pomoc indywidualna i pomoc objęta programami pomocowymi
 • pomoc publiczna a wsparcie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • ekwiwalent dotacji
 • zasada limitowania pomocy publicznej
 • zasady kumulacji pomocy publicznej, w tym z pomocą ze źródeł UE
 • efekt zachęty
 • subsydiowanie skrośne
 1. Krajowe a unijne prawo pomocy publicznej
 2. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej – regionalna pomoc inwestycyjna
 • przeznaczenie
 • koszty kwalifikowane
 • dopuszczalna intensywność (m.in. powiązania osobowe i kapitałowe: sposób weryfikacji i postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu
 • dodatkowe kryteria dopuszczalności
 1. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej – pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska (i inne: na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja – podstawy i zasady udzielania pomocy publicznej, na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, na gospodarkę odpadami, w sektorze ochrony zdrowia, w edukacji i szkolnictwie wyższym, w sektorze transportu publicznego, na transport multimodalny, na ochronę energetykę)
 • przeznaczenie
 • koszty kwalifikowane
 • dopuszczalna intensywność
 • dodatkowe kryteria dopuszczalności
 1. Pomoc w formie rekompensaty za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (w szczególności za usługi wodnokanalizacyjne, odbierania odpadów komunalnych, zbiorowego transportu publicznego, dostarczania energii elektrycznej i cieplnej oraz opieki zdrowotnej)
 • przeznaczenie
 • koszty kwalifikowane
 • zasady obliczania rekompensaty
 • dodatkowe kryteria dopuszczalności
 1. Pomoc de minimis w 2014-2020
 2. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące udzielonej pomocy publicznej
 3. Notyfikacja projektów pomocy publicznej Komisji Europejskiej
 4. Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Metody prowadzenia zajęć:

 • zaprezentowane zostaną ćwiczenia w rozpoznawaniu występowania pomocy publicznej, przygotowane w oparciu o zapytania interpretacyjne i wnioski o opinię przesyłane do UOKiK.
 • uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania i wyjaśnią wątpliwości pojawiające się w trakcie szkolenia, dodatkowo trener odniesie się do praktycznych przykładów.
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną najnowsze interpretacje UOKiK i Komisji Europejskiej dotyczące najbardziej problematycznych przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 TRENER:

Michał Rutkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskego Programu Studiów Europejskich – kierunek Unia Europejska.

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji.

Uczestniczył w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 1999 roku uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji ex-ante Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006 (program dywersyfikacji oraz rewitalizacji Zagłębia Ruhry). Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), wydawnictwa MUNICIPIUM (dwutygodnik Wspólnota). Posiada doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych (ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii) – ponad 350 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji centralnej (m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Urzędów Kontroli Skarbowej), samorządowej wszystkich szczebli i instytucji zrzeszających samorządy, banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół i wielu innych.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Termin realizacji szkolenia: sprawdź w Kalendarzu szkoleń.

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.

Cena szkolenia: 650 zł.

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT – art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach