5935

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie systemu udzielania zamówień publicznych w Polsce (nacisk zostanie położony zwłaszcza na ostatnie zmiany).
 • Zapoznanie się z orzecznictwem KIO i sądów.
 • Wspólna wymiana doświadczeń, dyskusja, możliwość zadawania pytań, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, zasady udzielania zamówień publicznych.
 2. Progi stosowania przepisów ustawy PZP.
 3. Zamawiający – podmioty zobowiązane do stosowania PZP.
 4. Wykonawcy – wymagania stawiane wykonawcom, zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmiany dotyczących podwykonawców, posługiwanie się zasobami osób trzecich, instytucja wykluczenia wykonawcy.
 5. Przygotowanie postępowania – właściwy opis przedmiotu zamówienia, określenie wartości przedmiotu zamówienia, ogłoszenia.
 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zasady sporządzania, udostępniania i przekazywania. Wyjaśnienia do SIWZ.
 7. Tryby udzielania zamówień – procedura krok po kroku.
 8. Oferta – zasady przygotowania, poprawianie błędów w ofercie.
 9. Wybór oferty najkorzystniejszej – zmiany dotyczące kryteriów poza cenowych i oferty z rażąco niską ceną, przesłanki odrzucenia oferty.
 10. Umowy w zamówieniach publicznych.
 11. Środki ochrony prawnej – quasi-protest, odwołanie, skarga do sądu.
 12. Kontrole w systemie zamówień publicznych.
 13. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.
 14. Dyskusja, odpowiadanie na pytania, podsumowanie szkolenia.

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Radca prawny Agnieszka Masłowska

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej i studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. przez prawie 7 lat prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, od 2012 r. trener szkoleń prawnych, aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.

Czytaj więcej

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Cena szkolenia: 600 zł.

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT – art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.