Celem szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014-2020″ jest:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Realizacja warsztatów „krok po kroku” z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO.
 • Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać prawidłowy projekt oraz skonstruować poprawną analizę finansową.
 PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I. – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM NA LATA 2014-2020

 • Przegląd funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ).
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
  • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY)

Blok I szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” służy głównie wprowadzeniu do tematyki funduszy unijnych. W jego ramach dowiedzą się Państwo między innymi jakie istnieją rodzaje funduszy w podziale na grupy, czym się one charakteryzują, jak w precyzyjny sposób określić z którego programu można sfinansować planowaną inwestycję. Omówiona zostanie perspektywa finansowa na lata 2014-2020, przekazany zostanie zakres wiedzy o funduszach dostępnych w ramach perspektywy finansowej.

BLOK II. – ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 • Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach.
 • Analiza planowanych źródeł finansowania.
 • Jak opracować budżet projektu.
 • Przepływ środków finansowych w projekcie.
 • Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie.
 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy.
 • Źródła informacji o funduszach europejskich.
 • Analiza systemu oceny i wyboru projektów.

Blok II szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” – celem bloku jest wyjaśnienie podstawowych pojęć – m.in. czym jest kwalifikowalność, innowacyjność, RIS, KIS czy też cross financing. Celem jest również omówienie kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji – na jakie wydatki firma może uzyskać wsparcie w różnych Programach Operacyjnych. Omówiona zostanie ścieżka aplikowania o dotacje – kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji. Przedstawiona zostanie również ścieżka pozyskania informacji o funduszach – gdzie szukać informacji i na jakie źródła zwrócić uwagę.

BLOK III. – WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przygotowanie „krok po kroku” wniosku i biznes planu przykładowego przedsięwzięcia:

 • Definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji.
 • Identyfikacja potrzeb.
 • Definiowanie celów projektu, określanie wskaźników na poziomie produktu i rezultatu.
 • Uzasadnienie planowanej inwestycji.
 • Charakterystyka konkurencji.
 • Harmonogram działań.
 • Konstruowanie budżetu projektu.
 • Określenie źródeł finansowania inwestycji.

Blok III szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” poświęcony jest praktycznym warsztatom – w trakcie jego trwania grupa wspólnie pracuje nad wnioskiem i biznes planem, bazując za założeniach z case study. Wspólnie konstruowany jest „krok po kroku” wniosek i biznes plan – z naciskiem na najistotniejsze elementy projektu. Dodatkowo omawiane są niezbędne załączniki do wniosku – które są faktycznie wymagane, oraz jak je przygotować.

BLOK IV. – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

 • Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji.
 • Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing).
 • Konstruowanie bilansu.
 • Konstruowanie rachunku zysków i strat.
 • Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow).
 • Analiza wskaźnikowa projektu.

Blok IV szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” dotyczy konstruowania sprawozdań finansowych i analizy finansowej – przygotowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – począwszy od założeń, poprzez omówienie zależności między poszczególnymi sekcjami. Efektem finalnym jest sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym analiza finansowa projektu.

BLOK V. – PROCEDURA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA PROJEKTU    

 • Promocja projektu unijnego.
 • Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu.
 • Wymagania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
 • Kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy.
 • Jak przebiega kontrola projektu – analiza krok po kroku przebiegu kontroli.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

Blok V szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” poświęcony jest prawidłowemu rozliczeniu projektu. Wskazane zostaną procedury związane z rozliczeniem dotacji. Poruszona zostanie również tematyka najczęściej popełnianych błędów – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu założeń i budowaniu projektu. Omówiony zostanie również przebieg kontroli projektu – na co zwracają uwagę kontrolujący, co podlega weryfikacji.

BLOK VI. – ZAKOŃCZENIE       

 • Podsumowanie szkolenia.
 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Przekazanie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie „Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014-2020” będzie prowadzone w formie warsztatów przygotowania wybranych aspektów dokumentacji. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Aby usprawnić prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz analizy finansowej i ekonomicznej prosimy o zabranie laptopów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3 400 osób w trakcie ponad 5 800 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami  oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godzin lekcyjnych)

 • I dzień szkolenia w godzinach 9:00 – 17:00
 • II dzień szkolenia w godzinach 9:00 – 17:00
 • III dzień szkolenia w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Termin realizacji szkolenia: sprawdź w Kalendarzu szkoleń.

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.

Cena szkolenia: 1 200 zł.

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT – art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach