Zgłoszenie uczestnictwa:

  • Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e-mailem.
  • Przesłanie formularza zgłoszenia traktowane jest jako wstępna rezerwacja miejsca. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za szkolenie we wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia terminie od przesłania formularza zgłoszeniowego.
  • Przesłanie formularza zgłoszeniowego i otrzymanie akceptacji zwrotnej oraz dokonanie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Power Skills, a podmiotem delegującym na szkolenie, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.
  • Otrzymanie wpłaty na rachunek bankowy powoduje umieszczenie zgłaszanej osoby na liście uczestników szkolenia.

Wpłata za szkolenie:

Płatność za szkolenie otwarte następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie. Dopiero otrzymanie wpłaty na rachunek bankowy naszej firmy powoduje umieszczenie na liście uczestników szkolenia. Płatność za szkolenie potwierdzana jest każdorazowo poprzez wystawienie faktury.

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona nie później niż 7 dni przed jego terminem nie powoduje konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie Power Skills nabywa prawa do obciążenia płatnika 100% kosztów szkolenia.

Odwołanie szkolenia:

  • Power Skills zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem (zbyt małej liczby zgłoszeń).
  • Informacje o zmianach przesłana będzie najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Power Skills zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia w każdej chwili w przypadku działania siły wyższej. Zgłaszającemu w takiej sytuacji zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 7 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona na wskazane konto bankowe.

Zgoda na wykorzystanie logo i nazwy klienta:

  • Firmy uczestniczące w szkoleniu wyrażają zgodę na zamieszczenie nazwy i/lub logo firmy na liście kontrahentów zamieszczanej na stronach i portalach www, w materiałach promocyjnych i ofertach handlowych.