Zgłoszenie uczestnictwa:

  • Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e-mailem.
  • Przesłanie formularza zgłoszeniowego i otrzymanie akceptacji zwrotnej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Power Skills, a podmiotem delegującym na szkolenie, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.
  • Przesłanie formularza zgłoszenia traktowane jest jako wstępna rezerwacja miejsca. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za szkolenie we wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia terminie od przesłania formularza zgłoszeniowego.
  • Otrzymanie wpłaty na rachunek bankowy Power Skills powoduje umieszczenie na liście uczestników szkolenia.

Wpłata za szkolenie:

Płatność za szkolenie otwarte następuje w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Dopiero otrzymanie wpłaty na rachunek bankowy naszej firmy powoduje umieszczenie na liście uczestników szkolenia. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po odbyciu się szkolenia – faktury wystawiamy po zrealizowaniu usługi.

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona nie później niż 7 dni przed jego terminem nie powoduje konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie Power Skills nabywa prawa do obciążenia płatnika 100% kosztów szkolenia.

Odwołanie szkolenia:

  • Power Skills zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem.
  • Informacje o zmianach przesłana będzie najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Power Skills zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia w każdej chwili w przypadku działania siły wyższej. Zgłaszającemu w takiej sytuacji zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 7 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona na wskazane konto bankowe.

Zgoda na wykorzystanie logo i nazwy klienta:

  • Firmy uczestniczące w szkoleniu wyrażają zgodę na zamieszczenie nazwy i/lub logo firmy na liście kontrahentów zamieszczanej na stronach i portalach www, w materiałach promocyjnych i ofertach handlowych.