Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia:

 • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027
 • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 • Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027
 • Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.
 • w odniesieniu do webinaru (szkolenia zdalnego, online) – będzie to szkolenie zdalne realizowane w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami widząc i słysząc się wzajemnie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

Cele Polityki Unii Europejskiej

 • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza
 • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 • Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027
 • Działy budżetowe UE na lata 2021-2027
 • Wspólna Polityka Rolna
 • Europejska Współpraca Terytorialna – EWT

Akty i regulacje prawne

 • Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
 • Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych
 • Rozporządzenia Rady, Parlamentu Europejskiego COM

Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027:

 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
 • Programy regionalne.

Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach

 • Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 – nowe wyzwania
 • Cele i ogólne wsparcie
 • Cele i metody wdrażania
 • Roczny przegląd realizacji celów
 • Końcowe sprawozdanie z realizacji celów
 • Podejście strategiczne i Programowanie
 • Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności
 • Zarządzanie dzielone
 • Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia
 • Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja
 • Odpowiedzialność w ramach programów : Instytucji Zarządzających IZ – Beneficjenta
 • Umowa partnerstwa
 • Ramy wykonania
 • Polityka spójności
 • Zatwierdzanie programów
 • Stopy współfinansowania
 • Zasięg geograficzny
 • Koncentracja tematyczna

Cele szczegółowe i zakres wsparcia EFRR, EFS i FS

 • Cele szczegółowe EFRR i FS
 • Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS
 • Przesuwanie środków
 • Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
 • Rozwój terytorialny – RPO
 • Uwarunkowania terytorialne
 • Zintegrowany rozwój terytorialny
 • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
 • Europejska inicjatywa miejska

Zasady udzielania środków

 • Monitoring i sprawozdawczość
 • Formy dotacji
 • Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • Działania łączone
 • Odbiorca Końcowy
 • Wartość odniesienia
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Innowacje społeczne
 • Eksperymenty społeczne
 • Kompetencje kluczowe
 • Deprywacja materialna
 • Równość szans oraz niedyskryminacja
 • Zarządzanie dzielone EFS +
 • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego
 • Instrumenty finansowe

Zasady kwalifikowalności wydatków

 • Zasady kwalifikowalności
 • Koszty niekwalifikowane
 • Zarządzanie Finansami – Zwrot środków
 • Rodzaje płatności
 • Wnioski o płatność
 • Wspólne zasady dotyczące płatności
 • Zwrot wydatków
 • Trwałość operacji
 • Promocja i Rozpoznawalność
 • Rachunkowość w ramach Programu
 • Audyty i kontrola
 • Kontrola zarządcza – systemy zarządzania
 • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe – zapobieganie
 • Wstrzymanie i zawieszenie płatności
 • Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
 • Korekty finansowe
 • Umorzenie zobowiązań w ramach Programu
 • Nowe reguły dotyczące kontraktu programowego i sektorowego oraz porozumień lokalnych

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych.
Cena szkolenia 600 zł netto (+23%VAT) = 738,00 zł brutto. 500 zł netto (+23%VAT) = 615,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)