538576

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie wiedzy o możliwościach uzyskania dofinansowania na termomodernizację obiektu oraz odnawialne źródła energii (OZE).
 • Uzyskanie informacji o aktualnych możliwościach wsparcia.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji projektów mogących uzyskać wsparcie.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego ustalania poziomu dofinansowania w świetle najnowszych przepisów prawnych.
 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I – Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia

 • Zasady podziału środków finansowych na energetykę w Polsce w latach 2014-2020
 • Dostępne środki unijne na OZE dla projektów z poziomu regionalnego.
 • Dostępne środki unijne na OZE dla projektów z poziomu krajowego.
 • Omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania w zakresie termomodernizacji i OZE (dotacje unijne na OZE).
 • Określenie jakie są możliwości sfinansowania inwestycji w ramach Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020:
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO),
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie.
 • Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie.
 • W jaki sposób określić poziom wydatków kwalifikowanych w świetle najnowszych przepisów prawnych.
 • Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach.

II – Zasady wsparcia w programie „Czyste powietrze”

 • Rodzaje kosztów kwalifikujących się do wsparcia dla różnych typów przedsięwzięcia,
 • Intensywność dofinansowania,
 • Analiza wydatków pod kątem dofinansowania i pożyczki,
 • Analiza beneficjentów wsparcia,
 • Analiza maksymalnych kosztów jednostkowych,
 • Zasady przygotowania wniosku i wymagane załączniki,

III – Ulga termomodernizacyjna

 • Ogólne zasady działania ulgi termomodernizacyjnej,
 • Zakres wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną,
 • Wysokość ulgi termomodernizacyjnej,

IV – Zasady konstruowania projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii

 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.
 • Przygotowanie budżetu projektu.
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 • Obliczenie wydatków kwalifikowanych w projekcie.
 • Procedura oceny wniosku.

V – Pomoc publiczna w projektach z zakresu energetyki (OZE)

 • Przesłanki występowania pomocy publicznej,
 • Efekt zachęty a rozpoczęcie prac nad projektem,
 • Zasady udzielenia wsparcia z pomocy de minimis,
 • Zasady udzielenia wsparcia przy zastosowaniu pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska,
 • Intensywność pomocy inwestycyjnej,
 • Analiza inwestycji referencyjnych dla poszczególnych inwestycji OZE,
 • Kalkulator pomocy publicznej,
 • Luka finansowa – kiedy istnieje obowiązek jej liczenia, jak wyliczyć wskaźnik luki
 • Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania na odnawialne źródła energii – jak wyliczyć poziom dofinansowania,

VI – Realizacja i kontrola projektu z zakresu energetyki (OZE)

 • Zasady promocji projektu,
 • Zamówienia publiczne dla projektów nie objętych ustawą PZP (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności)
 • Przebieg kontroli projektu,

VII – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu.
 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki inwestycji.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3400 osób w trakcie ponad 5 800 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami  oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Termin realizacji szkolenia: sprawdź w Kalendarzu szkoleń.

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.

Cena szkolenia: 450 zł.

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT – art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach