Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia:

 • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027
 • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 • Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027
 • Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.
 • w odniesieniu do webinaru (szkolenia zdalnego, online) – będzie to szkolenie zdalne realizowane w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami widząc i słysząc się wzajemnie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

Cele Polityki Unii Europejskiej

  • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza
  • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
  • Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027
  • Działy budżetowe UE na lata 2021-2027
  • Wspólna Polityka Rolna
  • Europejska Współpraca Terytorialna – EWT

Akty i regulacje prawne

  • Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
  • Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych
  • Rozporządzenia Rady, Parlamentu Europejskiego COM

Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach

  • Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 – nowe wyzwania
  • Cele i ogólne wsparcie
  • Cele i metody wdrażania
  • Roczny przegląd realizacji celów
  • Końcowe sprawozdanie z realizacji celów
  • Podejście strategiczne i Programowanie
  • Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności
  • Zarządzanie dzielone
  • Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia
  • Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja
  • Odpowiedzialność w ramach programów : Instytucji Zarządzających IZ – Beneficjenta
  • Umowa partnerstwa
  • Ramy wykonania
  • Polityka spójności
  • Zatwierdzanie programów
  • Stopy współfinansowania
  • Zasięg geograficzny
  • Koncentracja tematyczna

Cele szczegółowe i zakres wsparcia EFRR, EFS i FS

  • Cele szczegółowe EFRR i FS
  • Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS
  • Przesuwanie środków
  • Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
  • Rozwój terytorialny – RPO
  • Uwarunkowania terytorialne
  • Zintegrowany rozwój terytorialny
  • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
  • Europejska inicjatywa miejska

Zasady udzielania środków

  • Monitoring i sprawozdawczość
  • Formy dotacji
  • Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
  • Działania łączone
  • Odbiorca Końcowy
  • Wartość odniesienia
  • Przedsiębiorstwa społeczne
  • Innowacje społeczne
  • Eksperymenty społeczne
  • Kompetencje kluczowe
  • Deprywacja materialna
  • Równość szans oraz niedyskryminacja
  • Zarządzanie dzielone EFS +
  • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego
  • Instrumenty finansowe

Zasady kwalifikowalności wydatków

  • Zasady kwalifikowalności
  • Koszty niekwalifikowane
  • Zarządzanie Finansami – Zwrot środków
  • Rodzaje płatności
  • Wnioski o płatność
  • Wspólne zasady dotyczące płatności
  • Zwrot wydatków
  • Trwałość operacji
  • Promocja i Rozpoznawalność
  • Rachunkowość w ramach Programu
  • Audyty i kontrola
  • Kontrola zarządcza – systemy zarządzania
  • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe – zapobieganie
  • Wstrzymanie i zawieszenie płatności
  • Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
  • Korekty finansowe
  • Umorzenie zobowiązań w ramach Programu
  • Nowe reguły dotyczące kontraktu programowego i sektorowego oraz porozumień lokalnych

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych.
Cena szkolenia 500 zł netto (+23%VAT) = 615,00 zł brutto. 300 zł netto (+23%VAT) = 369,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
Rabaty:
 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.