440743

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności tworzenia Studium Wykonalności w projektach inwestycyjnych.
 • Poznanie technik i metod konstruowania analizy kosztów i korzyści.
 • Praktyczne przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy zasadności i oceny społecznej i ekonomicznej efektywności przygotowywanych projektów UE.
 • Poznanie aktualnych technik tworzenia Studium wykonalności w świetle najnowszych wytycznych.
 • w odniesieniu do webinaru (szkolenia zdalnego, online) – będzie to szkolenie zdalne realizowane w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami widząc i słysząc się wzajemnie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I – Zasady przygotowania studium wykonalności

 • Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności.
 • Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym.
 • Podstawy prawne tworzenia studium wykonalności.

II – Analiza podstawowej struktura studium wykonalności

 • Informacje na temat projektu.
 • Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
 • Identyfikacja problemów.
 • Logika interwencji.
 • Analiza instytucjonalna, trwałość projektu.
 • Analiza odbiorców projektu.
 • Analiza popytu.
 • Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji.
 • Analiza oddziaływania na środowisko.
 • Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora.
 • Analiza finansowa.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna.
 • Analiza wrażliwości/ryzyka.
 • Wpływ na polityki horyzontalne.

III – Praca warsztatowa nad przygotowaniem kluczowych sekcji studium wykonalności

 • Cele projektu.
 • Matryca logiczna projektu:
  • Logika interwencji – powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu,
  • Cele ogólne projektu,
  • Cel główny/bezpośredni projektu,
  • Produkty projektu,
  • Rezultaty projektu.
 • Analiza wykonalności i analiza opcji.
 • Wykonalność techniczno-technologiczna.
 • Luka finansowa a metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych:
  • Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu,
  • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu,
  • Czas i ryzyko a efektywność projektu inwestycyjnego,
  • Proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
  • Podstawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów,
  • Analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych (identyfikacja, kwantyfikacja i wycena).
 • Analiza finansowa projektów:
  • Założenia do analizy finansowej,
  • Budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
  • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
  • Wskaźniki FNPV i FRR,
  • Analiza trwałości finansowej projektu.
 • Analiza ekonomiczna projektów:
  • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
  • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
  • Analiza kosztów i korzyści,
  • szacowanie wskaźników ENPV i ERR oraz B/C projektu,
  • Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego – DGC),
  • Analiza wielokryterialna.
 • Analiza ryzyka projektu:
  • Analiza wrażliwości,
  • Analiza ryzyka.

IV – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studiów wykonalności.
 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów przygotowania wybranych aspektów dokumentacji. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Aby usprawnić prace związane z przygotowaniem analizy finansowej i ekonomicznej prosimy o przygotowanie komputerów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych.
Cena szkolenia 900 zł netto (+23%VAT) = 1107,00 zł brutto. 450 zł netto (+23%VAT) = 553,50 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
Rabaty:
 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach